۱.مسطح کردن خاک:

هموار نمودن سطوح جهت زمین‌هایی که خود دارای شیب ملایم می‌باشند و آماده‌سازی مراحل بعدی بر روی سطح بدست آمده جهت زیرسازی، روسازی، آسفالت در یک ویا دو لایه.

۲. قراردادن بلوک:

معمولاً در تقسیم خیابان کشی و پیاده‌رو سازی به هر صورت چه در مکانهای عمومی وچه در فضاهای باز خصوصی مورد استفاده می‌باشد که ابتدا زیرسازی بلوک در ارتفاع معلوم و وسیله دستگاه ترازیاب (دوربین) و یا شیلنگ تراز و یا شمشه ترازانجام شده و شیب لازم در سطحی هموار ساخته می‌شود و با استفاده از ملاط ماسه سیمان آن هم با عیار کافی بلوک‌ها در راستای ریسمان کشیده شده نصب می‌گردد و سپس دو طرف بلوک‌های نصب شده با شفته ریزی بتونی مهار می‌شود و مسیر آماده شده مراحلی چون زیرسازی و رو سازی و در خاتمه آسفالت ریزی و یا موزائیک فرش می‌شود. باید توجه داشت که اگر محوطه از موزائیک پوشش می گرددعاجهای موزائیک در جهت حرکت آب مانعی بوجود نیاورد تا کشش آب هر چه سریعتر و راحت تر انجام شود.

۳. شیب دادن کف:

چنانچه محوطه فاقد شیب لازم باشد عمل شیب بندی را با بالا آوردن مقدار درصد کافی از مبدأ، آن هم با مصالح گوناگون چون خاکریزی نخاله ریزی، بتون ریزی و یا موارد دیگر با حجم لازم که به طور اختصار گفته می‌شود انجام می‌دهیم.

۴. نخاله ریزی:

زمانی که شیب بندی برای حیاط سازی باشد از مصالحی چون خرده آجر‌های معمولی و خرده بلوک‌های سیمانی و یا سفالین می‌توان حجم شیب بندی را به وجود آورده و حفره‌های سطوح بدست آمده را با خرده‌های موجود تسطیح نمود وزیر سازی را جهت اندود ماسه سیمان و بر روی آن موزائیک فرش و یا قیر اندود و آسفالت را مهیا ساخت. باید توجه داشت به علت این که در محوطه سازی حیاط، مستقیماً زیرسازی در خطر یخ زدن کف می‌باشد، چنانچه از اضافه کردن ماسه سیمان به مخلوط نخاله استفاده گردد زیرسازی به مراتب بهتر بوده و خطر بلند شدن کف سازی پیش نخواهد آمد.