1. فوم : جزء مواد اولیه تشکیل دهنده می باشد  كه در تولید بتن سبك ماده اسفنجی کننده می باشد و بصورت مداوم با سیمان و آب ترکیب می شود.
كف حاصل از فوم بشكل حباب هایی در اندازه 3/0 تا 8/0 میلیمتر با وزن حداكثر 90 گرم در لیتر است که در دستگاه فوم ساز تولید می گردد.  
مشخصه های فوم:
مایع: با رنگ تیره و با دانسیته (وزن مخصوص) 2% ± 13/1 (در 15 درجه سانتیگراد)
Ph : 3% ± 7
قابلیت انحلال در آب: بی نهایت
نقطه انجماد: حدود 15 درجه زیر صفر
قابلیت اشتعال: غیر قابل اشتعال
ویژگی های شیمیایی كف به نحوی است كه اثر نامناسبی در كیفیت بتن نخواهد گذاشت تفاوت بتن سبك تولید شده با بتن معمولی در حباب هایی است كه توسط كف در سرتاسر بتن ایجاد میگردد.
حجم کف مصرفی (پس از انبساط ماده کف ساز) در هر متر مکعب از 310 لیتر تا 875 لیتر، بر اساس دانسیته مصرفی متغییر می باشد.

2. نوع سیمان: انواع سیمان تولیدی كشور می تواند برای تولید بتن سبک استفاده گردد ولی سیمان تیپ 2 (استاندارد) و بدون پوزولان نتیجه مناسب و بهتری خواهد داشت. تازه گی سیمان مورد استفاده كه خواص آن از بین نرفته باشد بسیار دارای اهمیت خواهد بود. علاوه بر این برای تولید بتن سبک سفید، سیمان سفید موجود در داخل کشور کاملاً ایده آل می باشد.

3 . ماسه: یكی از مصالح ساختمانی به كار رفته در بتن ماسه می باشد. اثر كیفیت ماسه در بتن سبك مانند بتن معمولی است. بدیهی است هر چه ماسه تمیزتر باشد نتایج به دست آمده بهتر خواهد بود .

شاخصه های ماسه با درصد بالای سیلیس در بهبود كیفیت بتن سبك تعیین كننده است استفاده از ماسه رودخانه و ماسه شكسته در مقاومت فشاری بتن اثر می گذارد.
4 . آب: عمدتاً هر نوع آبی را می توان برای تولید بتن سبك استفاده نمود. ولی توصیه می شود از آب های آلوده به روغن، چربی و مواد ارگانیک استفاده نگردد. مقدار آب استفاده شده از 115 تا 220 لیتر بوده که براساس دانسیته مورد نیاز تغییر می نماید. مانند تولید بتن معمولی نسبت آب به سیمان در زمان گیرایش بتن تأثیرگذار است. بنابراین توصیه میجگردد مقدار آب کاهش یابد تا اینکه شرایط کار ساده تر انجام گیرد.

5 .افزودنی ها: برای تولید بتن سبک با مقاومت فشارهای عادی نیازی به افزودنی نخواهد بود. ولی استفاده از میکرو سیلیس اثر ملموسی در مقاومت فشاری بتن ایجاد می نماید
نتایج آزمایشات به دست آمده حاکی از افزایش حدود 10 درصد به مقاومت فشار بتن سبک می باشد. علیرغم اینكه ضد یخ بتن مقاومت بتن سبك را در مقابل یخ زدگی بالاتر می برد ولی وجود حباب در بتن سبك نیاز به ضدیخ بتن برای جلوگیری ازیخ زدگی بتن در مناطق سردسیر تا حدود 15 درجه زیر صفر را محدودتر می سازد.